GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Armor Print Solutions S.A.S. (hierna te noemen "ARMOR") informeert u dat uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de nationale Wet Bescherming Persoonsgegevens (samen "Verordening").

Betreffende gegevens: Een persoonsgegeven kan onder veel omstandigheden als zodanig worden gedefinieerd. Het betreft iedere vorm van informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, met name aan de hand van een verwijzing naar zijn of haar identiteit. Deze verwijzing kan bestaan uit een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of één of meerdere specifieke elementen die eigen zijn aan de fysieke, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon. Gegevens zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres of de naam van het bedrijf waar u werkt kunnen eventueel voor verschillende doeleinden worden verwerkt door ARMOR. Bijvoorbeeld voor de uitwerking van marketinganalyses, het bijhouden van klantenbeheer en het uitvoeren van klantenwerving.

Methodes om gegevens te verzamelen: ARMOR verzamelt uw gegevens en is ervoor verantwoordelijk dat zij deze gegevens verwerkt overeenkomstig de rechtmatige voorwaarden. ARMOR dient bijvoorbeeld uw toestemming te vragen, de gegevensverwerking dient nodig te zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of wegens wettelijke verplichtingen en/of in het belang te zijn van haar eigen rechtmatige doeleinden, zoals het onderhouden van zakelijke relaties, enz. Als er bijvoorbeeld gegevens worden verzameld in het kader van klantenbeheer en klantenwerving, is hier toestemming voor verleend via een bepaalde contactvorm. Bijvoorbeeld door mailcorrespondentie, het invullen van een formulier, het abonneren op de nieuwsbrief of door een kennismaking op een vakbeurs.

Ontvangers van de gegevens: De gegevens zijn bestemd voor ARMOR, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, de betrokken entiteiten van haar groep indien nodig, en in het bijzonder voor de personen die deze moeten kennen verbonden aan de marketingdienst, de commerciële dienst, de diensten belast met de klanten- en prospectierelatie alsook de administratieve, human resources, logistieke en informaticadiensten. ARMOR en/of de betrokken entiteiten van haar groep kunnen de verzamelde informatie doorgeven aan derden, waaronder sommige van haar technische dienstverleners, zodat zij de goede werking van de website en de diensten van ARMOR kunnen verzekeren. In deze context kunnen uw gegevens het voorwerp uitmaken van een overdracht buiten de Europese Unie waarvoor ARMOR zich ertoe verbindt passende waarborgen te bieden in overeenstemming met de verordening.

Bewaartermijn van gegevens:  De maximale bewaartermijn van de gegevens is vastgesteld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien de gegevens worden opgeslagen, dienen alleen personen die deze daadwerkelijk nodig hebben toegang te krijgen tot de gegevens.

Uitoefening van de rechten van de betrokkene: In overeenstemming met de verordening heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, zich te verzetten, over te dragen, te wissen of om een beperking van de verwerking ervan te vragen door een mail te sturen naar het adres: Armor Print Solutions S.A.S., ter attentie van DPO, 17 boulevard de Chantenay, CS 90508, 44105 Nantes Cedex 4, FRANKRIJK. In het kader van uw verzoek zal ARMOR u zo spoedig mogelijk, binnen een maand na ontvangst, op de hoogte stellen van de genomen maatregelen. Naar gelang van de complexiteit en het aantal verzoeken zal ARMOR u meedelen dat deze termijn met 2 extra maanden kan worden verlengd. Indien u geen bevredigend antwoord van ARMOR ontvangt, heeft u ook de mogelijkheid om een vordering in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit.

Bijwerkingen: ARMOR behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk moment bij te werken.