GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

De Franse vennootschappen van de groep ARMOR stellen u op de hoogte dat uw persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden volgens de EU Verordening 2016/679 Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG en de Franse wet inzake de informatica en vrijheden nr. 78-17 (tezamen de “Regelgeving” genoemd).

Dit beleid heeft tot doel u te informeren over de Verwerkingen van uw Persoonsgegevens en de wijze van bescherming daarvan door de groep ARMOR.

De onderstaande definities verstrekken u meer inzicht in de in dit document gebruikte begrippen inzake de bescherming van uw Persoonsgegevens.

 

 1. DEFINITIES

Persoonsgegevens

 

 

 

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon met name een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, economische, culturele of sociale identiteit.

Ontvanger

Persoon die bevoegd is om de in een bestand opgeslagen Persoonsgegevens of een Verwerking te ontvangen op grond van zijn of haar functies.

DPO

“Data protection officer”: Functionaris gegevensbescherming

Gevoelige gegevens

 

Persoonsgegevens van een natuurlijke persoon over zijn of haar raciale of etnische herkomst, zijn of haar politieke, filosofische of religieuze opvattingen, zijn of haar lidmaatschap van een vakbond, zijn of haar gezondheid of seksuele geaardheid, zijn of haar strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten, zijn of haar sociale zekerheidsnummer.

Betrokkene

 

Geïdentificeerde of direct of indirect identificeerbare natuurlijke persoon waarvan de Persoonsgegevens verwerkt worden.

Verwerkingsverantwoordelijke

De Franse vennootschap van de groep ARMOR die het doeleinde en de middelen van een Verwerking bepaalt.

Verwerker

Natuurlijke persoon of rechtspersoon (onderneming of overheidsinstantie) die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt in het kader van een dienst of dienstverlening.

Verwerking

Een bewerking met betrekking tot Persoonsgegevens, ongeacht het toegepaste procedé (verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen of combineren)

 

 

 1. DOELEINDE VAN DE WERKING

De Franse vennootschappen van de groep ARMOR verzamelen uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

  1. Sollicitant

 

   1. Beheer van de werving

 

Doeleinde van de Verwerking

Beheer van de werving (beoordeling van de sollicitaties voor de vacature, controle van de informatie van de sollicitatie)

Wettelijke grondslag van de Verwerking

Wettelijke verplichting van de werkgever

Rechtmatig belang: voor de met een sterretje aangegeven verplichte Gegevens om de sollicitant te leren kennen

Toestemming: voor de niet-verplichte Gegevens

Verzamelde Persoonsgegevens

Identificatie: naam, voornaam, identiteitsfoto, geslacht, geboortedatum en -plaats, nationaliteit, telefoonnummer, persoonlijk e-mailadres en woonadres

Privéleven: gezinssituatie

Beroepsleven: beroepssituatie, opleiding, referenties, beroepservaring en professioneel e-mailadres

Gevoelige gegevens

Gezondheid: bestaan van een officieel door een overheidsinstantie erkende handicap

Strafrechtelijke veroordelingen, strafbare feiten: wettelijke plicht tot certificering als geautoriseerde marktdeelnemer

Ontvangers

Bevoegde personen van de afdelingen human resources, ondersteunende diensten die betrokken zijn bij onderhandelingen, managers of andere belanghebbende vennootschappen van de groep ARMOR, overheidsinstanties en wervingskantoren

Bron van de verzameling

Rechtstreeks bij de Betrokkene of indirect via een andere persoon (wervingskantoren, beroepsreferenties, online platforms van professionele sociale media, websites)

Duur van de bewaring

12 tot 24 maanden vanaf het laatste contact

     

 

  1. Medewerkers van prospects en klanten

 

   1. Beheer van prospects en klanten

 

Doeleinde van de Verwerkingen

Acquisitie (samenstelling en beheer van een bestand van prospects)

Beheer van de klantenrelatie (beheer van het klantenbestand, beheer van de verkoopcontracten, beheer van de orders, after-sales, beheer van de klantenadministratie en facturatie, beheer van de handelsvorderingen, commerciële opvolging)

 

Wettelijke grondslag van de Verwerkingen

Toestemming van de prospects teneinde een zakelijke relatie aan te gaan

Toestemming van de klanten voor de niet-verplichte Gegevens

Rechtmatig belang van het commerciële beheer en de verkoopmarketing

 

Verzamelde Persoonsgegevens

Identificatie en beroepsleven: naam, voornaam, naam van de werkgever, functie, telefoonnummer, beroepsadres en professioneel e-mailadres

Verbinding: IP-adres, tijd, datum en browsegegevens, login

 

Ontvangers

Bevoegde personen van de afdelingen marketing en verkoop, automatisering, boekhouding of andere belanghebbende vennootschappen van de groep ARMOR en andere Verwerkers. 

 

Bron van de verzameling

Rechtstreeks bij de Betrokkene via een contactformulier, vakbeurzen, bezoeken, telefonisch contact of indirect door de tussenkomst van een andere persoon (aangaan van betrekkingen, vertegenwoordiger van de klant, organisatoren van vakbeurzen, dienstverleners, professionele sociale media, websites)

 

Duur van de bewaring

Tot het einde van de handelsbetrekking

 

 

  1. Medewerkers van prospects en klanten en vervoerders

 

 

   1. Beheer van de bevoorrading en de leveringen

 

Doeleinde van de Verwerkingen

Beheer van de bevoorrading van de Franse vennootschappen van de groep

Beheer van de leveringen aan de klanten en tussen de vestigingen van de groep

Wettelijke grondslag van de Verwerkingen

Rechtmatig belang: zorgen voor de communicatie die nodig is voor de bevoorrading van de vennootschappen van de groep ARMOR en voor de leveringen aan de klanten en de verzending van producten tussen de vestigingen

Verzamelde Persoonsgegevens

Identificatie en beroepsleven: naam, voornaam, adres, professioneel telefoonnummer en e-mailadres.

Verbinding: login

Ontvangers

Bevoegde personen van transportdiensten, afdeling automatisering, magazijnmedewerkers, klanten, leveranciers, vervoerders en andere Verwerkers

Bron van de verzameling

Direct bij de Betrokkene of door de klant, de leverancier of de vervoerder via de uitwisseling van mails of telefoongesprekken.

Duur van de bewaring

Duur van de contractuele relatie

 

 

  1. Medewerkers van leveranciers

 

   1. Acquisitie en beheer van de relatie met de leveranciers
   1.  

Doeleinde van de Verwerkingen

Acquisitie en selectie van leveranciers (samenstelling en beheer van een bestand van potentiële leveranciers)

Beheer van de relatie met de leveranciers (samenstelling en beheer van het leveranciersbestand, beheer van de orders en de ontvangsten, beheer van de rekeningen en betalingen, beheer van de leveranciersadministratie, beheer van de koopcontracten)

Wettelijke grondslag van de Verwerkingen

Rechtmatig belang van de samenstelling en de handhaving van een referentiebestand van de leveranciers en het beheer van de aankopen

Verzamelde Persoonsgegevens

Identificatie en beroepsleven: naam, voornaam, naam van de werkgever, plaats van facturering, beroep, professioneel telefoonnummer en adres, geboortedatum, geslacht, functie

Ontvangers

Bevoegde personen van de afdelingen inkoop, boekhouding, logistiek, juridische zaken, kwaliteit, HSE, automatisering en andere belanghebbende vennootschappen van de groep ARMOR en andere Verwerkers

Bron van de verzameling

Rechtstreeks bij de Betrokkene of onderzoek op Internet en vakbeurzen of professioneel netwerk

Duur van de bewaring

Duur van de contractuele relatie

 

  1. Overige medecontractanten

 

   1. Beheer van de contracten en juridische documenten

 

Doeleinde van de Verwerking

Beheer van de contracten en juridische documenten

Wettelijke grondslag van de Verwerking

Rechtmatig belang: beheer van de juridische documenten en contracten

Verzamelde Persoonsgegevens

Identificatie en beroepsleven: naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, adres, telefoonnummer, functie

Verbinding en toegang: IP-adres, tijd, browsedatum en -gegevens, login en wachtwoord

Ontvangers

Bevoegde personen van de afdelingen automatisering, juridische zaken, inkoop, beheerscontrole, bewaking en industriële eigendom, bestuurders van belanghebbende vennootschappen van de groep ARMOR, bevoegde personen van medecontractanten en andere Verwerkers

Bron van de verzameling

Rechtstreeks bij de Betrokkene

Duur van de bewaring

Duur van de contractuele relatie

 

  1. Bestuurders van klanten, leveranciers en andere medecontractanten

 

   1. Bestrijding van corruptie

 

 

Doeleinde van de Verwerking

Voorkomen van fraude

Wettelijke grondslag van de Verwerking

Wettelijke verplichting krachtens de Franse wet Sapin 2

Verzamelde Persoonsgegevens

Identificatie: naam, voornaam van de bestuurder

Beroepsleven: functie, status van politiek prominente persoon

Strafrechtelijke veroordelingen of strafbare feiten: veroordeling van de bestuurder wegens corruptie

Ontvangers

Bevoegde personen van de afdelingen consolidatie en interne controle, inkoop, financiën en verkoop van de vennootschappen van de groep ARMOR

In geval van audit: Frans agentschap voor bestrijding van corruptie

Bron van de verzameling

Rechtstreeks bij de Betrokkene en via de vragenlijst Office Forms voor de beoordeling na de totstandkoming van de relatie of indirect via het rapport over het corruptierisico van een dienstverlener inzake de gegevens over externe derden

Duur van de bewaring

5 jaar na het einde van de zakelijke betrekking voor de rapporten over partners

10 jaar om acties tot bewustmaking van de blootgestelde medewerkers te rechtvaardigen of op het moment van vertrek van de medewerker bij de betreffende vennootschap

 

  1. Bezoekers van de Franse vestigingen

 

   1. Toegangscontrole en videobewaking

 

Doeleinde van de Verwerkingen

Toegangscontrole van de bezoekers en externe partners

Videobewaking van de vestigingen van La Chevrolière, Les Sorinières en Le Cordon Bleu

Wettelijke grondslag van de Verwerkingen

Rechtmatig belang: ontvangst en controle van de bezoekers, presentielijst ter plaatse, veiligheid van personen en goederen, bescherming van de industriële eigendom, deelname aan de certificering als geautoriseerde marktdeelnemer

Verzamelde Persoonsgegevens

Identificatie en beroepsleven: naam, voornaam, kopie van het legitimatiebewijs naargelang de vestiging

Plaatsbepaling: datum en tijd van het bezoek en verplaatsingen van de bezoekers in en buiten de gebouwen

Verbinding: IP-adressen en logins

Ontvangers

Medewerkers van de vestiging die belast zijn met de evacuatie, de veiligheid of bevoegde personen van de afdelingen algemene zaken, automatisering, human resources, bestuurders of hulpdiensten of externe onderzoeksdiensten in geval van incidenten en andere Verwerkers

Bron van de verzameling

Toegang: rechtstreeks bij de Betrokkene

Videobewaking: indirect via de opname van beelden

Duur van de bewaring

Toegang: Maximaal 1 jaar

Videobewaking van de vestiging La Chevrolière: 30 dagen voor de buitenzijde en 5 dagen voor de binnenzijde, 6 dagen voor de toegang tot de server

Videobewaking van de vestiging Les Sorinières: 0 dagen

Videobewaking van de vestiging Le Cordon Bleu: 15 dagen

 

 1. DUUR VAN DE BEWARING

Uw Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doeleinde van de Verwerking en de wettelijke archiveringsvereisten in geval van geschillen of voor wettelijke verplichtingen. In geval van archivering is de nodige toegang beperkt tot bevoegde personen.

 

 

 1. DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

Uw Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU. De enige Persoonsgegevens die buiten de EU doorgegeven kunnen worden aan de vennootschappen van de groep ARMOR en aan bepaalde Verwerkers (leveranciers, klanten en vervoerders) betreffen het beheer van de contracten en het beheer van de bevoorrading, de leveringen en de orders buiten de EU.

In geval van doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie naar een land dat niet over een adequaat beschermingsniveau beschikt in de zin van de Verordening, verbindt de betreffende vennootschap van de groep of de Verwerker zich ertoe alle passende waarborgen te verkrijgen om de bescherming te garanderen, met name door contractuele standaardbepalingen, een gedragscode of een certificeringsmechanisme.

 

 

 1. UITOEFENING VAN DE RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

U beschikt over een recht van inzage, rectificatie, bezwaar, overdraagbaarheid, wissing of op de beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen bij de Functionaris Gegevensbescherming (“DPO”) door een e-mail te sturen naar: dpo@armor-group.com of een brief naar het adres: ARMOR, A l’attention du DPO, 20 rue Chevreul, CS 90508, 44105 NANTES Cedex 4, Frankrijk onder vermelding van:

 • De identiteit van de Verwerkingsverantwoordelijke,
 • De betreffende verwerking of verzameling van de Persoonsgegevens,
 • Het (de) recht(en) dat (die) u wenst uit te oefenen,
 • Een kopie van de voor- en achterzijde van het identiteitsbewijs of het paspoort van de Betrokkene.

Uw rechtmatige verzoek zal behandeld worden binnen een maand vanaf de ontvangst daarvan. Zo nodig wordt deze termijn verlengd met 2 maanden voor het verstrijken van genoemde maand, naargelang de complexiteit en het aantal verzoeken. Bij gebrek aan een bevredigend antwoord van ARMOR, beschikt u tevens over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, Frankrijk, of online www.cnil.fr/fr/plaintes

 

 

 1. IDENTITEIT VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Verwerkingsverantwoordelijke is een van de volgende Franse vennootschappen van de groep ARMOR die het doeleinde en de middelen bepaalt van de Verwerking van Persoonsgegevens en die zich als zodanig kenbaar maakt tijdens de verzameling van de Persoonsgegevens:

 

ARMOR

Vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met een kapitaal van € 10.299.450

20 rue Chevreul – 44100 Nantes - Frankrijk

H.R. Nantes 857 800 692

 

ARMOR PRINT SOLUTIONS

Vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met een kapitaal van € 8.005.000

17 Boulevard de Chantenay, 44100 Nantes, Frankrijk

H.R. Nantes 892 312 067

 

ARMOR BATTERY FILMS

Vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met een kapitaal van € 5.296.317

20 rue Chevreul – 44100 Nantes - Frankrijk

H.R. Nantes 892 311 937

 

ASCA

Vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met een kapitaal van € 29.039.609

20 Rue Chevreul, 44100 Nantes, Frankrijk

H.R. Nantes onder het nummer 844 766 170

 

KIMYA

Vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met een kapitaal van € 3.165.439

20 Rue Chevreul, 44100 Nantes, Frankrijk

H.R. Nantes 892 311 887

 

Meerdere vennootschappen van de groep ARMOR zijn gezamenlijk Verantwoordelijk voor de Verwerkingen wanneer zij gezamenlijk de doeleinden en middelen bepalen van de Verwerking van Persoonsgegevens. ARMOR is gezamenlijk verantwoordelijk voor de volgende Verwerkingen met alle andere hierboven genoemde dochterondernemingen:

 • Beheer van de werving
 • Beheer van de bevoorrading
 • Beheer van de leveringen
 • Beheer van de contracten en juridische documenten
 • Toegangscontrole en videobewaking
 • Bestrijding van corruptie
 • Beheer van de uitoefening van de rechten van de Betrokkenen

 

 1. BIJWERKING

De Franse vennootschappen van de groep ARMOR behouden zich te allen tijde het recht voor om deze bepalingen bij te werken.